Φωτοβολταϊκά σε στέγες έως 10kWp

Φωτοβολταϊκά σε στέγες έως 10kWp

Γενικά
Πρόκειται για μία μικρής κλίμακας επένδυση με ιδιαίτερα ελκυστικές οικονομικές αποδόσεις. Όλη η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ, μέσω ειδικού χωριστού μετρητή διπλής ενέργειας που εγκαθίσταται. Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας είναι 0,55€/kWh, ενώ η τιμή αγοράς της ενέργειας από το δίκτυο της ΔΕΗ κυμαίνεται μεταξύ 0,07€/kWh και 0,19€/kWh, ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης. Οι διαδικασίες είναι απλές και σύντομες. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος συνήθως δεν ξεπερνά τις 3 ημέρες.
Οικονομικά οφέλη
Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10kWp παράγει ετησίως 13000-15000 kWh ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της θέσης εγκατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο σύστημα αποδίδει ετήσια έσοδα περίπου 7000-8000€. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης με τη ΔΕΗ ισχύει για 25 χρόνια. Ο επενδυτής γνωστοποιεί λογαριασμό τραπέζης στη ΔΕΗ στον οποίο κατατίθεται το αντίτιμο της ενέργειας που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα μείον το αντίτιμο της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα έσοδα αυτά είναι αφορολόγητα.
Προϋποθέσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι οικιακοί καταναλωτές, οι μικρές επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Πρέπει να υφίσταται νόμιμη οικοδομική άδεια του χώρου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος και υφιστάμενη σύνδεση με τη ΔΕΗ.
Δεν απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκτός εάν πρόκειται για εγκατάσταση σε παραδοσιακό οικισμό, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια.
Σε περίπτωση οικιακού καταναλωτή μέρος θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ηλιακό θερμοσίφωνα.
Το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στο δώμα ή τη στέγη του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων, σκιάστρων, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης.
Σε περίπτωση τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο εγκαθίσταται μόνο ένα τέτοιο σύστημα και απαιτείται συναίνεση όλων των ιδιοκτητών.
Η απαιτούμενη επιφάνεια για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από το είδος του χώρου εγκατάστασης. Ενδεικτικά, για την εγκατάσταση συστήματος ισχύος 10kWp σε κεκλιμένη στέγη απαιτούνται περίπου 75 m2 ενώ για την εγκατάσταση του ίδιου συστήματος σε δώμα απαιτούνται περίπου 120 m2.
Το πρόγραμμα αφορά όλη την επικράτεια. Στα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο νησιά η μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι 5kWp, εκτός της Κρήτης όπου η αντίστοιχη τιμή είναι επίσης 10kWp.
Κόστος
Το κόστος για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος κυμαίνεται μεταξύ 2900€/kWp και 3200€/kWp πλέον ΦΠΑ. Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης έως το 100% της επένδυσης με επιτόκιο περίπου 6,5% χωρίς εγγυήσεις και προσημειώσεις ή με επιτόκιο περίπου 4,5% με εγγυήσεις και προσημειώσεις. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία της χρηματοδότησης σε συνεργασία με σχετικά προγράμματα τραπεζών, περιλαμβάνοντας όλα τα έξοδα του εξοπλισμού, της εγκατάστασης, της σύνδεσης με τη ΔΕΗ και τυχόν συνοδά έξοδα. Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται από το ίδιο το σύστημα.
Έξοδα
Το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση και ως εκ τούτου δεν έχει σημαντικά έξοδα. Ως έξοδα μπορούν να υπολογιστούν τα έξοδα ασφάλισης της επένδυσης, ενώ για τη συντήρηση του συστήματος απαιτείται πλύση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών 1 έως 2 φορές ετησίως αναλόγως της ρύπανσης της περιοχής και τις καιρικές συνθήκες.

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός