Φωτοβολταϊκά σε στέγες άνω των 10kWp

Πρόκειται για μία επένδυση με κόστος 2500€/kWp-3200€/kWp ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης. Οι τιμές πώλησης της ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας αναπροσαρμόζονται κάθε 6μήνες και κλειδώνουν με την υπογραφή σύμβασης με το ΔΕΣΜΗΕ ή τη ΔΕΗ. Ο επενδυτής υπογράφει συμβόλαιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύει για 20 χρόνια.
Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για συμβόλαια μέχρι 8/2011 είναι 419,43€/MWh για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 100kWp και 372,83€/MWh για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 100kWp.
Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή. Πάντως οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών σταθμών σε στέγες προπορεύονται κατά τη διαδικασία αδειοδότησης σε σχέση με τις αντίστοιχες σε γήπεδα. Ο χρόνος εγκατάστασης είναι σύντομος.
Για συστήματα έως 100kWp δεν απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία.
Η ΔΕΗ πραγματοποιεί καταγραφές της παραγόμενης ενέργειας κάθε 4 μήνες. Ο ΔΕΣΜΗΕ προηγουμένως αποστέλλει 3 ενημερωτικά σημειώματα έναντι και στο τέλος του 4μήνου αποστέλλει εκκαθαριστικό σημείωμα. Το αντίτιμο της παραγόμενης ενέργειας κατατίθεται στο λογαριασμό τραπέζης του επενδυτή εντός 20 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου απαιτείται το 25% του απαιτούμενου κεφαλαίου να προέρχεται από τον επενδυτή ως ελάχιστη συμμετοχή, ενώ το υπόλοιπο 75% μπορεί να προέλθει από τραπεζικό δάνειο.
Τα ετήσια έξοδα του σταθμού είναι μηδαμινά και περιλαμβάνουν ασφαλιστήριο, έξοδα κατανάλωσης ρεύματος τις νυχτερινές ώρες για ανάγκες φωτισμού ασφαλείας και τηλεπικοινωνίες. Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση όπως πλύση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών 1 έως 2 φορές ετησίως αναλόγως της ρύπανσης της περιοχής και τις καιρικές συνθήκες.


Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός