Φωτοβολταϊκά σε γήπεδα

Πρόκειται για μία επένδυση με ιδιαίτερα ελκυστικές οικονομικές αποδόσεις. Όλη η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο της
ΔΔΕΗ, μέσω ειδικού μετρητή διπλής ενέργειας που εγκαθίσταται.
Πρόκειται για μία επένδυση με κόστος 2400€/kWp-3500€/kWp ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης και τη βάση στήριξης που θα χρησιμοποιηθεί. Οι τιμές πώλησης της ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας αναπροσαρμόζονται κάθε 6μήνες και κλειδώνουν με την υπογραφή σύμβασης με το ΔΔΕΣΜΗΕ ή τη ΔΔΕΗ. Ο επενδυτής υπογράφει συμβόλαιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύει για 20 χρόνια.
Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για νέα συμβόλαια μέχρι 2/2012 είναι 394,89€/ΜWh για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 100kWp και 351,01€/ΜWh για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 100kWp.
Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή. Ο χρόνος εγκατάστασης είναι σύντομος κυμαίνεται μεταξύ 25-45 ημερών.
Για συστήματα έως 100kWp απαιτείται μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την κατά τόπους αρμόδια πολεοδομία, ενώ σταθμοί έως 500kWp μπορούν να
απαλλαχθούν από έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Η ΔΔΕΗ πραγματοποιεί καταγραφές της παραγόμενης ενέργειας κάθε 4 μήνες. Ο ΔΔΕΣΜΗΕ προηγουμένως αποστέλλει 3 ενημερωτικά σημειώματα έναντι και στο
τέλος του 4μήνου αποστέλλει εκκαθαριστικό σημείωμα. Το αντίτιμο της παραγόμενης ενέργειας κατατίθεται στο λογαριασμό τραπέζης του επενδυτή εντός
20 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου απαιτείται το 20% του απαιτούμενου κεφαλαίου να προέρχεται από τον επενδυτή ως ελάχιστη συμμετοχή, ενώ το υπόλοιπο 80% μπορεί να προέλθει από τραπεζικό δάνειο. Ειδικά για τους αγρότες υπάρχουν προγράμματα που χρηματοδοτούν έως το 100% της επένδυσης.
Τα ετήσια έξοδα του σταθμού είναι μηδαμινά και περιλαμβάνουν ασφαλιστήριο, έξοδα κατανάλωσης ρεύματος τις νυχτερινές ώρες για ανάγκες φωτισμού ασφαλείας και τηλεπικοινωνίες. Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση όπως πλύση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών 1 έως 2 φορές ετησίως αναλόγως της ρύπανσης της περιοχής και τις καιρικές συνθήκες.

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός