Μελέτες

Η Ηλεκτροδομή Θεσσαλονίκης Ο.Ε εκπονεί όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την έκδοση πολεοδομικής άδειας από τα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία.

Αναλαμβάνει επίσης την σύνταξη Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτίρια νέα ή υφιστάμενα που ανακαινίζονται ριζικά.


Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός